Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5489 445e

to osoba umierająca podczas rezonansu magnetycznego. tuż przed śmiercią, twój mózg uwalnia ogromne masy endorfin, które sprawiają że odczuwasz gamę różnych emocji. tragiczne, ale piękne.
Reposted frompinka pinka viawishyouwerehere wishyouwerehere
Pintura Habitada (Inhabited Painting), Helena Almeida, 1975, acrylic on black and white photo.
Reposted fromcelaeno celaeno viaRecklessKid RecklessKid
zapalili papierosy; patrzyli na siebie z niedowierzaniem - nic nie znajdując; nic nie wskrzeszając
— Marek Hłasko
4420 bb19
Reposted fromkarahippie karahippie viaRecklessKid RecklessKid
Kolejna zima, cukier na ustach i sól na podeszwach, choć mam pustkę w lustrach i ból w okolicach serca.
— Huczuhucz
3877 5654 500
4011 894e
8539 ecb2
Reposted fromnfading nfading viaRecklessKid RecklessKid
Reposted fromtwice twice viaRecklessKid RecklessKid
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianearu nearu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl